Our Anniversary

Daisypath Anniversary tickers

You and Me

Daisypath Anniversary tickers

29 September 2005

醜樣的Blueberry Yogurt Muffin


Muffin 好似被風吹向一邊咁...............


係咪好似痴左一個藍芽 headphone咁呢!

我都唔知係咪同 d muffin無緣咁,次次整親都唔似樣,個頂唔識爆開不特止,焗焗下仲突然係個頂度開左個口爆 d蛋漿出來,攪到個樣唔知似咩............唉,唔通我連個muffin呢樣好似冇咩難度既糕點都整唔好,唔,好少少傷心呀!!!

No comments: